Dr Andri Nepgen het 16 jaar ondervinding as 'n gekwalifiseerde Spelterapeut (MSD Maatskaplike werk met Spesialisering in Spelterapie - U.P.) in die werk met kinders en tieners in die konteks van die gesin. In haar verdere studies (PhD Maatskaplike werk - U.N.W.) het sy gefokus op boeliegedrag en het 'n intervensie vir slagoffers ontwikkel. Sy is van die opinie dat die betrokkenheid van ouers/versorgers en ouerleiding in die Spelterapeutiese intervensie proses, 'n sleutel faktor is vir positiewe verandering is. Sy stem saam met navorsing wat bewys dat 'n 'secure, trusting, connected' verhouding tussen die ouer/versorger en kind 'n defintiewe basis is vir positiewe ouerskap en die gewensde uitkoms. 

Dr. Andri Nepgen has 16 years of experience as a Qualified Play Therapist (MSD Social Work with Specialization in Play Therapy – U.P) working with children and teenagers in context of their families. In her further studies (PhD in Social Work – U.N.W) she focused  on bullying behaviour in children and developed an intervention for victims. She is of the opinion that the involvement of parents/caregivers and parental guidance in the Play therapeutic intervention process a key factor to positive change is. She agrees with research that indicates that a secure, trusting, connected relationship between a parent/caregiver and child a definite foundation is for positive parenting with the desired outcome. 

IMG_0474_edited.jpg

Dr Andri nepgen

play therapy